Generelle salgs- og leveringsbetingelser – B2B

V. 1.4 – april 2021 - Gældende ved salg til erhverv
Generelt

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser (senere
kaldet Betingelser) er gældende for alle afgivne tilbud på,
eller salg og levering af produkter fra Plento, både ved
levering til kunden og ved direkte leverancer, medmindre
andet er skriftligt aftalt imellem kunden og Plento Engros
ApS (senere kaldet Plento).

Priser
Alle priser er, hvis andet ikke er beskrevet, angivet i danske kroner og er ekskl. Moms. Ved særlige bestillinger og ekspres leveringer kan der tillægges fragt, told, andre afgifter. Er prisen ikke angivet i danske kroner, afregnes til den til enhver tid gældende valutakurs.
Produktinformation
Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i Plentos kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder Plentos webside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende
Betaling
Med mindre at andet er aftalt, skal betaling ske senest 14 dage efter fakturadato. Ved udeblivelse eller forsinkelse af betaling forbeholder Plento sig ret til at beregne sig morarenter på 2% pr. påbegyndt måned, samt opkræve rykkergebyrer på DKK 100,00 pr. rykkerskrivelse. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, standses evt. yderligere leverancer/ydelser indtil beløbet er indbetalt. Ved ordre større end DKK 100.000 forudbetales 30% af det totale fakturabeløb eller der stilles en bankgaranti ved ordreafgivelse.
Levering & forsendelse

Såfremt andet ikke er aftalt ved ordreafgivelse, afsendes
ordren med Plentos normale transportører til Kundens
adresse til den gældende takst for forsendelser.
Forsendelser med en værdi på mere end DKK 10.000,00
pålægges et tillæg for transportforsikring.
Ønskes afhentning på Plentos adresse, eller afsendelse til
en alternativ adresse, skal dette oplyses på ved
ordreafgivelse.
Leveringstider oplyst i ordrebekræftelsen er normalt et
estimat beregnet ud fra tidligere ordre af samme karakter.
Plento skal løbende holde kunden orienteret om evt.
forsinkelser. Der tages endvidere forbehold for forsinkelser
fra Plentos leverandører.
Plento forbeholder sig retten til at foretage delleverencer.
Kunden har ikke ret til godtgørelse af nogen art i anledning
af en forsinkelse Plentos side. Såfremt Kunden måtte
ønske at hæve aftalen, har Kunden ikke ret til godtgørelse.

Produkter, tegning
Produkter med særlige specifikationer, som f.eks. specielle mål, farver, materialer mm. (custom designs) fastsættes i tilbudsfasen, og bekræftes i ordrebekræftelsen.
Abonnementer
Abonnementsbetingelser fremgår oftest i en særskilt abonnement- eller licensaftale eller lign. Er intet andet aftalt gælder følgende abonnementsbetingelser: abonnementet betales forud for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen, og kan opsiges med løbende måned + 30 dages før næste faktureringsdato.
Returnering
Varer modtages kun retur, hvis dette er aftalt skriftligt imellem parterne inden ordreafgivelse. Efter ordreafgivelse kan varer således ikke afbestilles med mindre at varerne endnu ikke er bestilt, ikke er sat i produktion eller hvis varerne er almindelige hyldevarer (spørg ved tvivl). Ved returnering er det betinget at de returnerede varer er i ny stand, er kurante og er i ubrudt emballage. Kunden opretholder fragtomkostninger og ansvar for forsendelsen. Returneringen skal aftales skriftligt og der skal i forsendelsen vedlægges en fakturakopi samt Plentos returseddel. Returvarer der ikke i ny stand eller som beskadiget inden modtagelsen på Plentos lager, krediteres ikke. Varer der er specielt fremstillet til opgaven tages aldrig retur.
Reklamation og mangler

Kunden skal straks efter modtagelsen (senest 5 dage efter) foretage en vurdering af produkterne, og ved påberåb af fejl eller mangler straks give Plento besked herom. Fejl der bør være opdaget ved modtagelsen, er ikke gældende som reklamation på et senere tidspunkt. Kunden kan i 12 måneder efter købstidspunktet reklamere over andre fejl og mangler der formodes at have været til stede på købstidspunktet. Efter 12 måneder kan kunden ikke længere reklamere. 

Kunden er forpligtet til, før reklamationsagen oprettes, at forsøge at afhjælpe fejlen ved hjælp af instruktioner, FAQ, manualer eller teknisk support.
Før indlevering skal reklamationen oprettes elektronisk på Plento’s hjemmeside (ovenfor), hvorefter et RMA-nummer der modtages på mail, tydeligt skal påføres varen, og  indleveres til Plento. I nogen tilfælde forsøges telefonisk support med Plentos eller leverandørens/producentens supporterer.

RMA Flow:
1) RMA-sag oprettes
2) Afvent mail med RMA-nummer
3) RMA-nummer påføres varen og indleveres til Plento
Kunden har 30 dage til at indlevere sagen hvorefter den afsluttes.

Efter modtagelse af reklamationen, forsøges fejlen udbedret af enten Plento eller Plentos leverandør. Plento beslutter om varen skal repareres, ombyttes eller krediteres.
Plento hæfter ikke for defekter og fejl der måtte opstå af almindeligt slid/brug og er ikke ansvarlig for fejl eller mangler der skyldes fejlagtig opbevaring, installation eller behandling. Modificering af produktet fratager Plento for enhver ansvar og forpligtelse.

Afslutning af RMA-sag:
Hvis varen kan repareres som reklamation, udleveres/sendes varen til kunden ved sagens afslutning, uanset om kunden har modtaget en forhåndserstatning. 
Kan fejlen ikke konstateres, eller er den ikke dækket af reklamationsretten, debiteres 1 tekniker time samt evt. yderligere omkostninger i forbindelse med fejlsøgningen. 
Hvis der ikke er tale om en godkendt reklamation eller der ikke der kan konstateres fejl på den indleverede vare, har Plento ret til at fakturere kunden et test-gebyr på 480,- ekskl. moms. Ønskes varen alligevel repareret, faktureres 480,-/time samt for reservedele (kun efter aftale). 

Forhåndserstatning:
Kunden kan anmode om udlevering af en forhåndserstatning til at erstatte den defekte vare imens reklamationen håndteres. En forhåndserstatning faktureres som et nyt køb som skal betales efter almindelige betalingsbetingelser.
Hvis reklamationen godkendes, og varen ikke kan repareres, vil kunden ved sagens afslutning modtage en kreditnota for forhåndserstatningen og modtage pengene retur. Hvis varen derimod kan repareres eller reklamationen afvises, vil forhåndserstatningen ikke blive krediteret. Plento kan afvise forhåndserstatninger, fx ved udgåede varer, bestillingsvarer mm.

Med mindre at andet er aftalt ydes der af Plento ingen garanti på købte varer og ydelser.
Intratone garanti: Originale Intratone produkter (spørg ved tvivl) har 3 års fabriksgaranti udstedt af producenten.
Openers & Closers garanti: Originale Openers & Closers produkter (spørg ved tvivl) har 2 års fabriksgaranti udstedt af producenten.

Byggeleverancer – Udvidet reklamationsperiode
For så vidt og i det omfang det leverede Produkt skal anvendes til byggeri i Danmark, hvor AB92 eller ABT93 finder anvendelse, udvides den 12 måneders reklamationsperiode som følger: Ved mangler, der trods omhyggelige undersøgelser af Kunden eller Kundens kunde ikke kunne konstateres ved leveringen, ophører Plentos mangelansvar 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori det leverede Produkt er anvendt, dog højst 6 år fra leveringen af Produktet til Kunden. Reparation eller udskiftning af et Produkt under den udvidede reklamationsperiode medfører ingen forlængelse af den 5- årige henholdsvis 6-årige reklamationsperiode. AB92 og ABT93 kan kun tiltrædes ved skriftlig samtykke.
Ejendomsforbehold
Med de begrænsninger, der måtte følge af ufravigelige lovbestemmelser, forbeholder Plento sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil fuld betaling af købesummen inkl. eventuelt tillagte renter og gebyrer er betalt til Plento, eller indtil der ved aftale er stillet en garanti/sikkerhed for hele beløbet. Indtil da er kunden ikke berettiget til at videregive ejendomsretten til 3. part eller råde over produkterne uden skriftlig aftale.
Forsikring
Kunden er ansvarlig for forsætteligt at forsikre de købte produkter, fra de første gang er i kundens varetægt (under påbegyndt montering) og indtil produkternes ejendomsret er fuldt overdraget til kunden. I tilfælde af tyveri, brand, 3 af 3 sabotage eller lign. Før ejendomsretten er overdraget til kunden, er kunden erstatningspligtig
Ansvarsbegrænsning
Plento påtager sig ikke ansvar for fejl og mangler i forbindelse med transmission imellem dørstationens GSMmodul og modtager-enhed, herunder fejl og mangler med transmissionsnettet (GSM-nettet) og strømforsyningen til udstyret. Ligeledes er Plento ikke ansvarlig for at brugernes egne modtager-enheder (telefoner eller tablets) er funktionsdygtige. Plento bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, netværk mv. hos kunden. Plento hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader efter anvendelse eller manglende mulighed for anvendelse af produkterne/ydelserne.
Ansvarsbegrænsninger ved forsinkelser, mangler eller fejlleverancer.
Plento kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betalinger af andre bøder i anlednings af forsinkelse eller mangler ved det solgte Produkt, medmindre Plento har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan henføres direkte til Plento. Det samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Produktets pris. Forandring af eller indgreb i det solgte Produkt uden Plentos skriftlige samtykke fritager Plento for enhver forpligtelse i forhold til Produktet.
Force Majeure
I tilfælde er Force Majeure, såsom strejker, Lock Down, lynnedslag, brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, afbrydelse af den almindelig samfærdsel mm. er Plento ikke ansvarlig overfor køber og er berettiget til at udskyde evt. leverancer indtil det igen er muligt at fortsætte processen.
Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tids gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Salgs- og leveringsbetingelser. Plento kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Plento eller andre, som Plento er ansvarlig for og kan ikke stilles til ansvar for evt. skader på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et produkt, efter levering er sket. Kunden skal friholde Plento for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Plento, i det omfang Plento i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.
Overdragelighed
Plento er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept. Køber er kun berettiget til at overdrage sine forpligtelser efter forudgående skriftligt samtykke.
Tvister, lovvalg og værneting
Disse Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse Salgs og Leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Glostrup, Danmark.
Scroll to Top